Nieuwsbrief Droge Voeten
nummer 21 - 28 augustus 2010

Je krijgt deze nieuwsbrief van Actiegroep Droge Voeten omdat je ons je email-adres bezorgde.
Wil je Nieuwsbrief Droge Voeten niet langer ontvangen, stuur dan een mailtje met de boodschap unsubscribe nieuwsbrief@drogevoeten.be naar het adres majordomo@drogevoeten.be. Vul niets in bij "onderwerp".

Beste lezer van Nieuwsbrief Droge Voeten,

Actiegroep Droge Voeten werd opgericht in de zomer van 2007. Drie jaar en 21 nieuwsbrieven later, zijn we nog steeds druk bezig met de opvolging van het dossier van de toekomstige overstromingsgebieden langs Durme en Schelde.
Tot 23 augustus liep het openbaar onderzoek voor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van het Gecontroleerd Overstromingsgebied/Gereduceerd Getijdengebied De Bunt.

We vernamen dat diverse mensen -vooral eigenaars van percelen in De Bunt- een bezwaarschrift hebben ingediend.

Ook Actiegroep Droge Voeten kroop alweer in de pen om een bezwaarschrift te maken. In deze Nieuwsbrief Droge Voeten vertellen we er meer over, en geven we een overzichtje van het voorbije actiejaar.
1. Actiegroep Droge Voeten formuleert 14 bezwaren over de bouwaanvraag voor het project De Bunt.

Waterwegen en Zeekanaal NV diende op 17 mei 2010 een bouwaanvraag in voor de geplande werken in De Bunt. Bij de aanvraag was het verplichte project-MER (milieueffectenrapport) gevoegd dat de geplande inrichting beschrijft en de effecten ervan op mens, milieu, landschap, enz... Bij zo'n bouwaanvraag hoort een 60 dagen durend openbaar onderzoek. Het liep van 25 juni tot 23 augustus.

Eigenaars die een perceel hebben in de kadastrale omschrijving 1į Afdeling, sectie A, het gebied waar De Bunt toe behoort, kregen eind juni een aangetekend schrijven in de bus met de aankondiging van het openbaar onderzoek. Gewone Hammenaars hadden het lastiger om te weten te komen dat er een openbaar onderzoek liep. Met wat geluk konden ze de aankondiging vinden op (zeer kleine) officiŽle aanplakbiljetten, bvb bij het standbeeld van Filip De Pillecyn aan de Durmemonding. 

Een aantal hete zomerdagen lang heeft Actiegroep Droge Voeten zich gebogen over de bouwaanvraag en het bijhorend project-MER. Het resultaat van ons onderzoek kan u lezen in ons bezwaarschrift. Met niet minder dan 14 bezwaren doen we nogmaals een beroep op onze beleidsmakers: kies voor een alternatief dat zowel het Sigmaplan, als de mensen, het gezond verstand en de wetenschap respecteert.

Lees ons bezwaarschrift op www.drogevoeten.be in de map "project-MER en bouwaanvraag" bij Documenten.


2. Actiegroep Droge Voeten boos omdat het project-MER richtlijnen negeerde.

Het project-MER dat bij de huidige bouwaanvraag gevoegd is, kent ook een hele voorgeschiedenis. Al in de zomer van 2008 was er een ontwerp klaar, en dat werd eveneens aan een openbaar onderzoek onderworpen.
Actiegroep Droge Voeten nam toen deel aan de inspraakprocedure, en gaf haar opmerkingen mee met dijkgraaf Etienne De Prijcker naar de vergadering in Gent .
Uit die procedure volgde begin 2009 een document met "richtlijnen voor opmaak project-MER" Je vindt deze richtlijnen eveneens  op onze website in de map "project-MER en bouwaanvraag" bij Documenten.

Na lezing van het definitieve project-MER dat bij de bouwaanvraag werd gevoegd, blijkt dat een aantal van die belangrijke richtlijnen straal genegeerd werden. Vaak ging het om zaken die de wetenschappelijke onderbouw van heel het schorren- en slikkenverhaal konden ondergraven, of die onze stellingen konden bevestigen. Toeval?? Daar geloven wij niet in. Het lijkt er sterk op dat de conclusies al op voorhand vastlagen, en dat het project-MER geschreven is om die conclusies te DOEN kloppen.
In ons bezwaarschrift nemen deze niet onderzochte thema's dan ook een belangrijke plaats in. We vragen dat er geen bouwvergunning zou afgeleverd worden zolang het project-MER niet aan alle richtlijnen voldoet.


3. En wat is er intussen met het GRUP gebeurd?

Een jaar geleden: ook al een bezwaarschrift

Op 7 augustus 2009, stelde Actiegroep Droge Voeten op een volksvergadering aan een 100-tal aanwezigen haar bezwaarschrift tegen het "voorlopig vastgesteld GRUP" voor.

Dit GRUP of "Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan" moest het gewestplan vervangen. Voornaamste doel was, om De Bunt om te vormen van een landschappelijk waardevol landbouwgebied naar een natuurgebied. Met deze bestemmingswijziging kon men de landbouw uit het gebied verdrijven en er een 100% natuurbestemming aan geven. Zo wou men de voorwaarden scheppen die nodig zijn om het gebied om te vormen tot een dagelijks overstromend schorren- en slikkengebied.

Actiegroep Droge Voeten zette alle argumenten bij mekaar om te verhinderen dat het waardevol landschap zou vernietigd worden, en dat landbouw uit De Bunt zou worden verdreven. Je kan ook dit bezwaarschrift nog terugvinden op onze website, in de map "GRUP Durmevallei" bij Documenten.

November 2009: de VLACORO wijst de meeste van onze bezwaren af

Na het indienen van ons bezwaarschrift, had de VLACORO (Vlaamse Commissie Ruimtelijke Ordening) vier maand de tijd om op alle bezwaren te antwoorden en de minister van Ruimtelijke Ordening te adviseren.

We hebben hun advies aan de minister op onze website gezet, eveneens in de map GRUP Durmevallei bij Documenten. Je vindt hun antwoord op de bezwaren van Actiegroep Droge Voeten vanaf pagina 8.

Je zal merken dat een aantal van de antwoorden helemaal geen antwoorden zijn op het geformuleerde bezwaar. Integendeel, men fietst er soms handig omheen. 

Bijzonder ergerlijk is het feit dat men bij een aantal van onze bezwaren zegt dat ze niet terzake zijn, omdat ze over de inrichtingsplannen voor De Bunt gaan. Het GRUP gaat niet over de inrichting van De Bunt, aldus VLACORO, maar enkel en alleen over de bestemmingswijziging: landbouwgebied wordt natuurgebied. De inrichting komt later ter sprake, in het project-MER en de bouwaanvraag.

Waarom is dit ergerlijk?
De overheid motiveert in zijn toelichtingsnota bij het GRUP de bestemmingswijziging voortdurend door te verwijzen naar de inrichtingsplannen. Waarom zouden wij dan diezelfde inrichtingsplannen niet mogen ter sprake brengen bij het formuleren van onze bezwaren??? Zonder de inrichtingsplannen was er nu zelfs geen GRUP nodig. In welk openbaar onderzoek moeten we dan ons pleidooi voor landbouwmedegebruik houden? Op het ogenblik dat de bestemmingswijziging goedgekeurd is? In het ene openbaar onderzoek zijn we te vroeg zijn met onze opmerkingen, en in het volgende zijn we te laat. Wel een handige methode om onze onderwerpen buiten de discussie te houden.

In ons huidig bezwaarschrift over de bouwaanvraag hekelen we in ons eerste bezwaar deze manipulatie van de procedures, en vragen we dat onze thema's over landbouwmedegebruik en landschapszorg alsnog in overweging genomen worden.

Maart 2010: Vlaamse Regering stelt GRUP Durmevallei definitief vast

Op 26 maart besloot de Vlaamse regering om het GRUP Durmevallei definitief vast te stellen. Het besluit verscheen op 19 april 2010 in het Staatsblad.

Wat valt op? Als gevolg van het VLACORO-advies zijn er enkele opvallende wijzigingen ten opzichte van de versie waartegen we ons bezwaarschrift indienden:
- Heel de Bunt blijft tot 2015 "Bouwvrij Agrarisch Gebied", en is dus nog zeker 5 jaar een landbouwzone, ook tijdens de werken aan de nieuwe dijk.
- in 2015 verandert het noordelijk deel in Grote Eenheid Natuur.
- Het zuidelijk compartiment krijgt dan nog twee jaar uitstel, maar in 2017 wordt ook dat deel GEN (en niet GENO -Grote Eenheid Natuur in Ontwikkeling- zoals in het ontwerp stond)

Je vindt uiteraard ook alle documenten van dit "definitief vastgestelde GRUP" terug op onze website, in diezelfde map "GRUP Durmevallei" bij documenten. Het zijn: het besluit van de Vlaamse Regering, de landkaart met kleurcodes, de stedenbouwkundige voorschriften die bij elke kleurcode horen, en de toelichtingsnota bij het GRUP.


Juni 2010: Gemeentebestuur Hamme vraagt Raad Van State om het GRUP te vernietigen.

Veertien dagen nadat het besluit over een definitief vastgesteld GRUP in het staatsblad verschenen is, worden de stedenbouwkundige voorschriften van kracht.

Toch kan een GRUP nog tot 60 dagen na de verschijningsdatum in het staatsblad aangevochten worden bij de Raad Van State. Na ruggespraak met Actiegroep Droge Voeten onderzocht het gemeentebestuur van Hamme die mogelijkheid. Het bestuur besloot uiteindelijk om de vernietiging van het GRUP te vragen op grond van twee elementen waarvoor het als belanghebbende partij kan optreden:

- De Vlaamse Regering verzuimde om te voldoen aan de zorgplicht die ze heeft t.a.v. beschermde landschappen en ankerplaatsen. Het noordelijk deel van De Bunt is immers zo een ankerplaats, en de overheid moet er volgens haar eigen wetten alles aan doen om schade aan dergelijke landschappen te vermijden, te herstellen of te compenseren. Bovendien moet ze haar voornemen om een landschap aan te tasten volgens bepaalde regels beschrijven in een motiveringsnota, en dat is niet gebeurd.
- het plan-MER dat werd opgemaakt in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan en dat op 27 juni 2005 werd goedgekeurd, kon geenszins dienen in het kader van de wettelijke verplichting die geldt bij de opmaak van het GRUP. Het gemeentebestuur toont aan dat het in 2005 goedgekeurde plan-MER geen gedetailleerde studie bevat van de te verwachten gevolgen voor milieu en mens voor het gebied De Bunt. Evenmin worden specifieke alternatieven uitgewerkt in deze plan-MER voor het deelgebied De Bunt of worden voor het gebied maatregelen beschreven en geŽvalueerd om de gevolgen van huidig plan te vermijden, verhelpen, beperken of compenseren. Er moest voor het GRUP een nieuwe plan-MER gemaakt worden, en dat is niet gebeurd.

Het volledige verzoekschrift van het gemeentebestuur, evenals de bewuste decreten over de zorgplicht voor ankerplaatsen kan je eveneens vinden in de map 'GRUP Durmevallei' bij documenten.

Actiegroep Droge Voeten is erg blij met deze stap van het gemeentebestuur. Weliswaar is de Raad van State een traag draaiende molen, en het kan tot twee jaar duren eer er een oordeel geveld wordt. Maar vermits heel De Bunt tot 2015 als landbouwgebied ingekleurd blijft, kan een vernietiging van het GRUP alsnog de omvorming van het gebied tot schorren en slikken verhinderen.


Tot zover onze nieuwsflash.
Uiteraard houden we je via onze website op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Hartelijke groeten,

Actiegroep Droge Voeten
actiegroep@drogevoeten.be
www.drogevoeten.be


Perscontact: Bart Malfliet, GSM: 0478/20 73 42, mail:
bart.malfliet@drogevoeten.be