Nieuwsbrief Droge Voeten
nummer 18 - 5 juni 2009

Beste lezer van Nieuwsbrief Droge Voeten,

Op 1 juli bezorgden we jullie de reacties van de kandidaten voor het Vlaams Parlement die we tot dan hadden ontvangen.
Intussen kregen we ook een reactie van Filip Watteeuw, lijsttrekker van Groen!

Op twee dagen voor de verkiezingen zijn het dus enkel sp-a en LDD die ons geen antwoord op onze vragen bezorgden.

Het antwoord van Groen! vinden jullie, samen met alle andere reacties terug in onderstaand overzicht.
Uiteraard kan je ook op www.drogevoeten.be alle antwoorden terugvinden, samen met onze eigen standpunten.CD&V 

Joke Schauvliege, lijsttrekker CD&V Vlaams Parlement

Bedankt voor de informatie. Ik ben ook reeds ter plaatse geweest en overleg gehad met het gemeentebestuur van Hamme inzake dit dossier. Samen met collega Jos De Meyer (onze woordvoerder in dit dossier) hebben we dit op de voet gevolgd.

Ik kan u het volgende meedelen:

1.de gebiedsinname moet zo klein mogelijk gehouden worden
2.de alternatieven moeten voldoende bestudeerd worden
3.zo ruim mogelijk deel blijven gebruiken voor landbouw

We zullen dit blijven verdedigen in ieder overleg en in het parlement. Het overlegmodel en betrekken van alle betrokkenen is cruciaal in dit dossier.

Met vriendelijke groeten


Jos De Meyer, 2° plaats CD&V Vlaams Parlement

Evident dat ik als Vlaams volksvertegenwoordiger het Sigmadossier verder zal opvolgen.
Ik heb steeds geprobeerd de ‘zorgen’ uit mijn regio en provincie in het parlement correct te vertolken. Als ik opnieuw verkozen wordt zal ik dit op dezelfde wijze verder zetten.

Vriendelijke groet


Hans Knop, 6de plaats CD&V Vlaams Parlement

Gezien de communicatie omtrent de voorziene gebiedsinname door o.a. minister Crevits (67ha bruto-oppervlakte), is de door de verantwoordelijke diensten geplande grotere gebiedsinname niet aanvaardbaar. De tegenstrijdigheden creëren onduidelijkheid en onzekerheid.

De landbouwactiviteit in het gebied wordt onmogelijk door de omzetting van een gecontroleerd overstromingsgebied naar een gecontroleerd gereduceerd getijdengebied. De beschikbare informatie leert dat het om een gebied gaat waarin nog actief landbouw wordt bedreven. De schade aan de aanwezige familiale landbouw- en hobbybedrijven is in deze optie onherroepelijk. De aangereikte alternatieven doen twijfel ontstaan omtrent de noodzaak voor deze keuze.

Zowel inzake bruto-oppervlakte, als inzake het verlies aan nuttig landbouwgebied, lijkt Hamme onevenredig zwaar te worden getroffen.
De werkgroep stelt de noodzaak van het Sigmaplan op zich niet in vraag. Het feit dat constructief wordt meegezocht naar alternatieven, moet per definitie ten gronde, maar ook omwille van het noodzakelijke maatschappelijke draagvlak voor dergelijke ingrijpende projecten, aanleiding geven tot verder onderzoek.

Ik onderschrijf dan ook de steun die ook het Hamse gemeentebestuur in deze uitspreekt.


Ali Ozen, 5de opvolger CD&V  Vlaams Parlement

Ik heb jullie tekst goed gelezen. Voor mij is inzetten op de veiligheid het meest belangrijke van allemaal. Den Bunt en Driegoten zijn gebieden waar vandaag een mooi evenwicht is tussen wonen, recreatie en landbouw. Ik ben voorstander dat dit zo zou blijven.

Ik kan dan ook als Hamse kandidaat op de CD1V-lijst jullie 3 opmerkingen ondersteunen en onderschrijven, namelijk:

1.Met een oppervlakte van +/-67 ha levert Den Bunt al een zeer mooie inspanning.
2.Het behoud van een tussendijk biedt de mogelijkheid aan bepaalde vormen van landbouw om te blijven bestaan en toch aan de veiligheidsvereisten te voldoen
3.Alle alternatieven moeten zo grondig mogelijk bekeken worden.

U mag erop rekenen dat ik zal doen wat in mijn mogelijkheid ligt om dit verhaal mee te ondersteunen.


Open VLD

Vera Van der Borght, 4° plaats Open VLD Vlaams Parlement

Ik heb kennis genomen van uw e-mails betreffende het voorlopig ontwerp gewestelijk RUP voor het gebied waartoe ook De Bunt valt.

Zoals u weet heb ik als parlementslid dit dossier opgevolgd, getuige daarvan ook mijn bezoek ter plaatse en mijn parlementaire vragen hieromtrent. Ik heb dit ook gedaan in nauw overleg met Open VLD Hamme die terzake ook een duidelijk standpunt heeft ingenomen. Als parlementslid heb ik dus zeker mijn verantwoordelijkheid opgenomen en ik heb dat ook steeds gedaan in overleg en communicatie met de actiegroep Droge Voeten.

Met deze beslissing van de Vlaamse Regering voor een voorlopig ontwerp gewestelijk RUP wordt een principiële beslissing genomen zoals de Vlaamse Regering dat ook dient te doen in het kader van haar bestuursverantwoordelijkheid. Ik stel samen met u vast dat er nog een aantal stappen gezet moeten worden en dat er bezwaren blijven bestaan.

U drukt de hoop uit te kunnen komen tot een vergelijk en ik wil me als parlementslid dan ook ten volle engageren om dit mee te helpen bereiken. Na de verkiezingen zal ik dan ook, indien de kiezer mij natuurlijk opnieuw die kans geeft,  dit dossier van nabij blijven opvolgen om een door alle betrokken partijen aanvaarde beslissing te kunnen bekomen.

Met vriendelijke groeten,SLP

Peter Van den Broeck, 1e opvolger SLP Vlaams Parlement

Hier vind je mijn standpunt over het dossier. Ik heb het getoetst bij mijn partijgenoten en je mag het beschouwen als het gezamenlijk standpunt van de SLP-kandidaten Oost-Vlaanderen.

Ik antwoord graag op jullie vragen. Als inwoner van de gemeente vind ik dit dossier zeer belangrijk. Het dossier is echter een bijzonder complex aangezien verschillende delen van Hamme en Moerzeke aangrijpend zullen veranderen door de ingreep.
In volle campagne zou het makkelijk zijn om actiecomités pratweg naar de mond te praten. Ik wil echter geen engagementen aangaan die achteraf toch niet houdbaar blijken. Omdat de Vlaamse overheid in dit dossier geconfronteerd wordt met quota’s die worden opgelegd door de Europese gemeenschap, is de globale uitoefening van het dossier betreffende het Scheldebekken een moeilijke evenwichtsoefening. Inkrimping van gebied in gemeente A betekent daardoor onmiddellijk uitbreiding in een andere gemeente. Concrete engagementen wat betreft exacte cijfers zijn dus onmogelijk.

Ik stel echter wel vast dat bepaalde gemeentes meer inspanningen moeten leveren dan andere. De al dan niet aanwezigheid van een zittend parlementslid in die gemeentes, zal wel louter toevallig zijn. Ik stel ook vast dat de gehele problematiek betreffende de overstromingsgebieden een gevolg is van de uitdieping van de Schelde ten bate van de Antwerpse haven. Het zijn echter vooral de gemeenten stroomopwaarts die voor de gevolgen moeten opdraaien.

Graag ga ik echter onderstaande engagementen aan.

Stelling 1: De ingenomen oppervlakte in De Bunt bedraagt 84,50 ha i.p.v. 67,44.

Als de overheid in het verleden beloftes gedaan heeft naar een bepaalde oppervlakte, dan moeten deze gehouden worden. Ik zal dan ook mijn uiterste best doen om het bruto in te nemen gebied zo dicht mogelijk te laten aanleunen bij het beloofde nettogebied van 64,44 hectare. De eerlijkheid gebiedt me echter te stellen dat een inkrimping van het nettogebied waarschijnlijk onmogelijk zal blijken. Als echter zou blijken dat de volgende Vlaamse regering verschuivingen van hoeveelheid gebied tussen gemeenten zal toestaan, dan zal ik zeker mijn best doen om hier ook voor Hamme wat uit de brand te slepen.

Stelling 2: Invulling van het gebied

Veiligheid moet zeker een prioriteit zijn. Door een opdeling van het gebied in 2 zones zal zeker de veiligheid verhoogd worden. Het Scheldebekken in onze regio werd in het verleden al herhaaldelijk getroffen door zware overstromingen (o.m 1953 en 1976) dus als onze gemeente zwaar moet bijdragen aan het creëren van overstromingsgebieden moet de voorkeur gegeven worden aan veiligheid.


Stelling 3: Ontwerp MER onderzoekt alternatieven niet
Naar mijn mening dient men in het MER wel rekening te houden met mogelijke alternatieven. Alhoewel het andere materie is, zou ik hier willen verwijzen naar de kapitale fout die men gemaakt heeft bij het verhaal rond de Oosterweelverbinding. Ook daar is men
van meet af aan uitgegaan van één mogelijk traject (de zogeheten Lange Wapper) en is men veel te laat alternatieven gaan onderzoeken. Door deze alternatieven te onderzoeken en ze te vergelijken met de bestaande plannen, zal men tot veel objectiever criteria komen om een duidelijke keuze te maken. Door alternatieven voor de geplande invulling niet te onderzoeken, riskeren we in een welles-nietes spel verzeild te raken dat het hele dossier enkel op de lange baan zal schuiven. Door de alternatieven te negeren wordt eender welk gesprek over twee bovenstaande stellingen ook onmogelijk.
Onderzoek de alternatieven, vergelijk alle voordelen en nadelen en maak op basis daarvan een objectieve keuze.

Zowel ik zelf als lijsttrekker Guy Haaze als de andere kandidaten op de lijst van SLP verbinden er zich toe om dit dossier op een zo menselijk mogelijke manier af te handelen en rekening te houden met wensen en verzuchtingen van de betrokkenen en buurtbewoners.

Met vriendelijke groet
N-VA


Helga Stevens, Lijsttrekker N-VA Vlaams Parlement en 7e opvolger op de Europese lijst

Indien u ons meer informatie kan verschaffen wil Helga Stevens in dit dossier een initiatief nemen door een parlementaire vraag te stellen aan de toekomstige minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening.
Zij staat steeds open voor een afspraak om dit dossier te bespreken.

Ik stuur uw bericht bij deze ook daar naar Eric Van Praet, afdelingsvoorzitter N-VA te Hamme.

Nick Mouton, medewerker van Helga Stevens


Matthias Diependaele, 3° plaats N-VA Vlaams Parlement

Ik moet wel eerlijk bekennen dat het probleem dat u voorlegt mij niet tot in het detail bekend is. Ik heb dan ook wat tijd nodig om dit eens samen met mijn collega's te bekijken en de feitelijke gegevens van het dossier door te nemen.

Met vriendelijke groeten


Groen!

Filip Watteeuw, lijsttrekker Groen! Vlaams Parlement

Zoals u weet heeft Vlaams Volksvertegenwoordiger Jos Stassen dit dossier altijd met veel aandacht opgevolgd. In samenspraak met Groen! Hamme stelde hij in verleden een aantal vragen aan minister Crevits over De Bunt. Ook Groen!gemeenteraadslid Hilde Van Cauteren kwam in de gemeenteraad al meerdere malen tussen over dit dossier . Vanuit Jos Stassen, Hilde Van Cauteren en Groen! Hamme was en is er steeds de bereidheid om te overleggen met de actiegroep Droge Voeten en andere betrokkenen.

1. Het is vreemd, dat Minister Crevits eerst verzekert dat het om een project van ongeveer 67 ha gaat, om dan later een andere (grotere) invulling te geven aan dit gebied. Het is voor bewoners belangrijk dat er consequent wordt gehandeld. De houding van minister Crevits zorgt voor twijfel en rechtsonzekerheid. In die zin pleiten wij er voor dat er op korte termijn wordt overlegd met de bewoners, om te zien welke herschikkingen er nog mogelijk zijn in functie van de bestaande bewoning.

2. Ook op dit punt was het beleid onduidelijk. Dat kan beter. Het is voor ons belangrijk dat er een duidelijke keuze wordt gemaakt. We staan hiermee niet alleen. Ook de belangenorganisaties van de landbouwsector vragen een duidelijke keuze, of natuur of landbouw. Ook veiligheid is voor ons van belang. In die zin kunnen we niet anders dan De Bunt en de compartimenteringsdijk te beoordelen vanuit het totale Sigmaplan.

3. Het is een terechte opmerking dat het MER-rapport de alternatieven niet onderzoekt. Maar hierdoor kunnen we ook niet inschatten wat de gevolgen zijn van ieder alternatief op het grotere geheel. Dat is erg jammer. Het is immers daardoor dat er nu nog weinig of geen mogelijkheden zijn om de plannen bij te sturen. De huidige Vlaamse regering draagt hierin een grote verantwoordelijkheid. De discussie hierover wordt natuurlijk ook bepaald, door een aantal beslissingen over natuurherstel rond de rivieren die op hoger niveau werden genomen.

Hilde Van Cauteren en ikzelf zullen dit dossier verder nauwgezet opvolgen. We zijn steeds bereid tot verder overleg.

Met vriendelijke groetenVB


Karim Van Overmeire, Lijsttrekker VB Vlaams Parlement

Dank voor uw bericht.

Zoals onze fractieleider in de gemeenteraad, de heer Jaak van den Broeck, u reeds meedeelde, steunt Vlaams Belang de eisen van het actiecomité 'droge voeten'.
Naar onze mening is en blijft de bouw van een stormvloedkering, zoals voorzien in het oorspronkelijk 'Sigma-plan' de enige duurzame oplossing.

Met vriendelijke groetsp.a

Jeroen Van Goethem, 19° plaats sp-a Vlaams Parlement

We hebben uw vraag goed ontvangen en gaan deze zeker behandelen. 
Politiek gaat niet alleen over individuele standpunten en beloftes daarom hebben wij ervoor gekozen om met alle kandidaten van regio waas en dender ons te verdiepen in de vragen die zijn voorgesteld en u zo te kunnen dienen met een gezamelijk antwoord/standpunt.  U kan dan ook begrijpen dat we niet over 1 nacht ijs gaan en ons antwoord grondig willen voorbereiden, dit vergt een beetje tijd, maar het is op komst.

Met vriendelijke groeten,Wouter Van Bellingen

Bedankt voor de info. Ik zal dit eens bekijken en mijn antwoord formuleren.

Met vriendelijke groeten,Tot zover onze nieuwsflash.
Uiteraard houden we je via onze website op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Hartelijke groeten,

Actiegroep Droge Voeten
actiegroep@drogevoeten.be
www.drogevoeten.be


Perscontact: Bart Malfliet, GSM: 0478/20 73 42, mail:
bart.malfliet@drogevoeten.beJe krijgt deze nieuwsbrief van Actiegroep Droge Voeten omdat je ons je email-adres bezorgde.
Wil je Nieuwsbrief Droge Voeten niet langer ontvangen, stuur dan een mailtje met de boodschap unsubscribe nieuwsbrief@drogevoeten.be naar het adres majordomo@drogevoeten.be. Vul niets in bij "onderwerp".